Limes Transalutanus | rezultate preconizate / Expected results

Înţelegând prin „rezultate” produsele livrabile ale unui proiect de cercetare pe 24 de luni (neobişnuit de scurt, dar şi cu o finanţare precară a primului semestru), le vom grupa pe categorii de rezultate, aşa cum ni le-am propus:

 • (A) baze de date (parţial accesibile şi publicului):
  • (A1): baza de date toponimică (operează cu toate sursele posibile de toponimie, de la hărţi moderne, la document medieval sau documentare etnografică);
  • (A2): lista de documente medievale referitoare la perimetrul cercetat
  • (A3): ceramică recoltată în periegheze (cu referinţe în periegheze sistematice);
  • (A4): sinteza evidenţei negative (zone în care periegheza nu a înregistrat situri arheologice) – interfaţă GIS;
  • (A5): set de date cartografice pentru uzul Direcţiilor Judeţene de Cultură (livrabil în iunie 2016).
 • (B) diseminarea iniţială (importantă în realizarea contactelor ştiinţifice necesare):
  • (B1): Metodologia UAV ca premisă a modernizării cercetării arheologice (Congres UISPP, Burgos, 1-6 septembrie 2014);
  • (B2):  Prezentarea proiectului (intenţii, tehnologii, obiective) într-o revistă de circulaţie internaţională (Antiquity sau JAHA, primul semestru);
  • (B3): Publicarea versiunii englezeşti a cărţii „Uriaşul invizibil” (E.S. Teodor, 2013), al doilea semestru (cartea va cuprinde numai informaţie prealabilă proiectului, reprezentând fundamentul informaţional de la momentul zero).
 • (C) Diseminarea prin intermediul propriului site:
  • (C1): prezentarea generală a proiectului (obiective, faze de execuţie, colectiv, activităţi) – al doilea semestru de execuţie;
  • (C2): prezentare principalelor segmente de cercetare (ortofotografie şi ortoreferenţiere; UAV, fotografie din UAV şi reprezentări 3D; geofizică aeropurtată; GIS şi arheologie; topografie arheologică – instrumentarul de bază, aplicaţii; geofizică terestră; carotare şi sedimentologie; elemente de palinologie; periegheze – tipuri, modalităţi, costuri; ceramistică generală şi studii de fabricaţie; patronimice medievale şi toponimia modernă; arheologia peisajului – instrumente şi uz istoric; elemente de arheologie predictivă) la nivel de popularizare, având drept public-ţintă studenţii în arheologie, pentru a contribui la formarea lor interdisciplinară; sarcină permanentă de-a lungul derulării proiectului;
  • (C3): publicarea online a rapoartelor de periegheză liniară (non-sistematice); 4 rapoarte, la final de etapă;
  • (C4): publicarea (sumară, rezumativă) a rapoartelor de periegheză sistematică; 3 rapoarte, începând cu semestrul 2;
  • (C5): publicarea unui manual de bune-practici, ca expresie a experienţei câştigate în activităţile de teren (final de proiect);
  • (C6): studiu de sinteză asupra progreselor realizate de cunoaşterea istorică prin derularea  proiectului Limes Transalutanus (consideraţii preliminare; final de proiect);
  • (C7): Raportul final (versiunea online a raportului înaintat finanţatorului);
 • (D) Publicare unor rezultate intermediare (pregătitoare pentru produsele finale ale proiectului) în reviste de prestigiu internaţional; avem în vedere minimum:
  • (D1): Studiu statistic asupra fabricaţiei ceramicii din cultura Chilia-Militari; al doilea semestru;
  • (D2): Familii şi proprietăţi boiereşti de pe „Drumul lui Traian”; al treilea semestru;
 • (E) Diseminare prin participare la congrese internaţionale de prestigiu, care publică volume substanţiale de comunicări:
  • (E1): Studiu de variabilitate a condiţiilor de observaţie arheologică în utilizarea echipamenterlor UAV în arheologie (al 11-lea Congres de prospecţiuni arheologice, Varşovia, 15-19 sept. 2015);
  • (E2): Studiu de poziţionare a turnurilor de supraveghere de pe segmentul Dunăre-Roşiori (Limes Congress XXIII, Ingolstadt, 12-23 sept. 2015;
 • (F) Organizarea unor conferinţe în care să fie prezentate rezultatele proiectului, respectiv una de rang naţional (noiembrie 2015) şi una de rang internaţional (mai 2016), care să publice volume ale comunicărilor (în română, respectiv engleză), având, din partea membrilor proiectului, un minim de obiective, precum:
  • (F1): Utilizarea fondului toponimic în reconstituirea peisajului istoric;
  • (F2): Caracterizarea geologică, sedimentologică (zone locuite), pedologică şi palinologică a liniei frontierei romane din sec. III
  • (F3): Modele 3D ale terenului şi elemente de statistică şi probabilitate (areale de vizibilitate, rute optime, elemente de „arheologie predictivă”);
  • (F4): Aspecte tehnice ale limes-ului roman: elementele constitutive (forturi, turnuri, valuri, drumuri);
  • (F5): Caracterizarea culturală şi demografică a paznicilor frontierei romane din prima jumătate a sec. III (rezultate ale perieghezelor);
  • (F6): Geofizică terestră şi aeropurtată – spre metode de cercetare competitive economic.

Actualizare 6 februarie 2016

Datorită dificultăților de finanțare, proiectele de tip Parteneriat din generația 2013 (anul depunerii proiectului) au fost prelungite succesiv, de la 24 de luni (în contractele de bază) la 30 de luni (prin actele adiționale din martie 2015), apoi la 39 de luni (prin actele adiționale din februarie 2016), urmând a se încheia în septembrie 2017. În consecință, tot planul de activitate a fost succesiv decalat, inclusiv data de realizare a obiectivelor expuse mai sus. De exemplu, simpozionul internațional în organizare proprie a fost reproiectat pentru mai 2017.

^ sus

By "results" we understand deliverable products of a 24 months research project (unusually short, but also with a poor financing in the first semester). They will be grouped below in results’ categories, as planned:

 • (A) Database (partially accessible to the public):
  • (A1): the toponymy database (which operates with all the possible resources of toponymy, from modern maps to medieval documents or ethnographic documentation);
  • (A2): the list of medieval documents relevant for the researched perimeter;
  • (A3): ceramics collected in the archaeological field surveys (with references in systematic field surveys);
  • (A4): synthesis of negative evidence (the areas in which the field surveys have not provided relevant data for archaeological sites) - GIS interface;
  • (A5): cartographic data sets to be used by the County Directorates for Culture (deliverable by June 2016)
 • (B) Initial dissemination (essential for establishing the necessary scientific contacts):
  • (B1): The UAV methodology as a premise for the modernization of archaeological research (UISPP Congress, Burgos, September 1st-6th, 2014);
  • (B2): The project’s presentation (intentions, technologies, objectives) in a popular international magazine (Antiquity or JAHA, first semester);
  • (B3): Publication of the English for the book "Uriașul Invizibil"  [The Invisible Giant] (E. S. Teodor, 2013), in the second semester (the book will include only the known data previous to the project’s start, therefore representing its foundation).
 • (C) Dissemination through our own site:
  • (C1): the project’s general presentation of (objectives, execution phases, staff, activities) - the second semester;
  • (C2): presentation of the major research directions (ortophotography and ortoreferencing; UAV, UAV photography and 3D representations; air-borne geophysics; GIS and archeology; archaeological topography - basic instruments, applications; terrestrial geophysics; coring and sedimentology; elements of palynology; archaeological field surveys - types, methods, costs; general ceramics and fabrication studies; medieval patronymy and modern toponymy; landscape archeology - instruments and historical usage; elements of predictive archeology) at a popular level, with target on students in archaeology, thus contributing to their interdisciplinary formation; a permanent task along the project;
  • (C3): the online publishing of the linear archaeological field surveys (non-systematic) reports; 4 reports, at the end of each phase;
  • (C4): reports publishing (briefly) of the systematic archaeological field surveys; 3 reports, starting with second semester;
  • (C5): a good-practices manual’s publishing, summing up the experience gained in the field activities (at project’s end);
  • (C6): a synthesis study on the progress recorded in our historical knowledge as an outcome of Limes Transalutanus project (preliminary considerations; at project’s end);
  • (C7): The final report (online version of the report submitted to the funder);
 • (D) The intermediate results’ publication in international high rank journals (preparing thus the project’s final products); we consider at least:
  • (D1): Statistical study of the “Chilia-Militari” culture ceramics’ fabrication; second semester;
  • (D2): Boyard families and properties located on "Drumul lui Traian" [Trajan's Road]; third semester;
 • E) Dissemination by attenting to international prestige congresses, with substantial volumes of papers published:
  • (E1): Study of the variability conditions for archaeological observation using the UAV equipments (the 11th International Conference on Archaeological Prospection, Warsaw, September 15th-19th, 2015);
  • (E2): Study on the watch-towers’ positioning along the “Danube-Roşiori” segment (Limes Congress XXIII, Ingolstadt, September 12th-23rd, 2015);
 • (F) Organizing some conferences for presenting the project’s results, respectively a national one (November 2015), and an international one (May 2016), with published proceedings (in Romanian, respectively English); our team will present a minimum set of topics:
  • (F1): Using toponymy in the historical landscape’s reconstitution;
  • (F2): The geological, sedimentological (inhabited areas), pedological, and palynological characterization of the Roman frontier in the 3rd century;
  • (F3): 3D terrain models, statistics and probability analyses (visibility areas, optimal routes, elements of "predictive archeology");
  • (F4): Technical aspects of the Roman limes: constitutive elements (forts, towers, valla, roads);
  • (F5): Cultural and demographic characterization of the Roman frontiers’ guards in the first half of the third century (results from the archaeological field surveys);
  • (F6): Terrestrial and air-borne geophysics - towards economical competitive research methods.

 

Update, February 6th 2016

Due to some difficulties encountered by the sponsor, the “Parteneriate” research projects started in 2013 (when the project was submitted) have been prolonged sequentially from 24 months (the initial contract) to 30 months (by additions to the contract in March 2015), then to 39 months (by additions to the contract in February 2016), thus ending in September 2017. Consequently, the deliverables have been postponed in order to fit the new timetable. For example, the international symposium (F) is now planned for May 2017.

^ top