Limes Transalutanus | proiect de cercetare / research project

TITLU: Tehnologie interdisciplinară de investigare a patrimoniului arheologic. Studiu de caz: Tronsonul premontan al Limes Transalutanus (acronim: Transalutanus)
COD PROIECT: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0759
NR. PROIECT: 317/2014
FINANŢARE: UEFISCDI
DESCRIEREA REZUMATIVĂ:

Propunerea de proiect aduce în atenția comunității științifice o tehnologie inovativă și o problemă istorică. Necesitatea dezvoltării unei tehnologii noi, interdisciplinare, de investigare și valorificare a patrimoniului arheologic este argumentată prin prisma limitărilor actualei metodologii de cercetare, ilustrată pentru cazul unei probleme științifice concrete: limes-ul roman cunoscut drept Limes Transalutanus. Proiectul reprezintă o oportunitate de a dovedi comunităţii ştiinţifice româneşti eficacitatea noilor metode de investigaţie.

Paradigma tehnologică poate fi rezumată prin componentele ei esențiale: integrarea datelor de arhivă cu ajutorul unui sistem GIS, investigare fotografică aeriană de mare rezoluție, investigare geofizică și fotografică (în domeniul optic și hiperspectral) de foarte mare detaliu cu ajutorul unei platforme autonome de zbor la mică înălțime (dronă), studii geofizice la nivelul solului, cercetări arheologice de suprafață (periegheze liniare și sistematice), integrarea geostatistică a tuturor seturilor de date (data fusion). Ansamblul acestor componente metodologice permite o abordare graduală a temei istorice și spațiului geografic investigat, de la cadrul general până la elemente de mare detaliu, finalizate printr-un proces integrare statistică multivariată a seturilor de date, în vederea evidenţierii principalelor opțiuni interpretative.

Ca elemente de noutate tehnologică pot fi amintite modele UAV proiectate de noi special pentru geofizică aeropurtată, sau un experiment de integrare GIS a tuturor toponimelor cunoscute istoric într-un perimetru, inclusiv cele menţionate de documente medievale, în tentativa de a reconstrui peisajul istoric, plecând de la sugestia lingvistică.

Problematică istorică ce urmează a fi adresată prin metodologia propusă este reprezentată de segmentul de limes roman aflat la sud de râul Argeş (155 km). Principalele teme aflate în atenția colectivului de cercetare se referă la eficacitatea şi coerenţa amenajărilor de graniţă (ca raport între numărul estimat de militari, lungimea graniţei şi calitatea obstacolelor naturale şi artificiale), tipul de obstacol artificial, existenţa drumurilor militare, existenţa aşezărilor civile, implicarea comunităţilor Chilia-Militari în paza obiectivelor romane, identificarea modelului geostatistic de utilizare strategică a mediului ambiant în scop militar de către romani. Asupra acestor chestiuni urmează a fi formulate clarificări ştiinţifice, dar şi recomandări de protecţie şi valorificare pentru segmentele acestui monumental obiectiv unde prezervarea mai este încă posibilă.

Problematică istorică aflată în atenție are la bază un studiu prealabil, încheiat cu o carte care s-a publicat în chiar aceste zile (Uriaşul invizibil – Limes Transalutanus), semnată de către directorul proiectului propus. Precedentul studiu a epuizat toate posibilităţile de cercetare necostisitoare, orice contribuție ulterioară semnificativă fiind posibilă doar în cadrul organizat al unui proiect complex, cu valențe clare în spațiile multi și trans-disciplinare.

Prin rezultatele sale, proiectul va pune la dispoziția comunității științifice o tehnologie inovativă de patrimonializare, cu un cert potențial de piață pentru proiecte tip coridor (precum autostrăzile). Rezultatele științifice noi asupra limes-ului Transalutan vor contribui totodată la soluționarea unor probleme cheie ale istoriei României (precum prezenţa daco-geţilor în zona graniţei provinciale).

Surprinzător, poate, este un proiect necostisitor, fiindcă nu necesită un parteneriat stufos, nici investiţii mari (marea majoritate a necesarului de echipament fiind deja existent). Parteneriatul este încheiat între principalii operatori arheologici naţionali – Muzeul Naţional de Istorie şi Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” – şi o firmă specializată în prestarea de servicii arheologice, Vector Studio. Nu este un parteneriat conjunctural, ci unul tradiţional, ca o garanţie în plus a reuşitei.

^ sus

TITLE: Interdisciplinary technology for archaeological field survey. Case Study on Limes Transalutanus south of Arges River (acronym: Transalutanus)
PROJECT CODE: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0759
PROJECT No.: 317/2014
FUNDING: UEFISCDI 
BRIEF SUMMARY:

The present proposal brings into scientific focus an innovative technology and a historical issue. The need for a new, interdisciplinary technology, relevant for the exploration and protection of the archaeological heritage is justified by the established methodology’s limitations; in this respect, the state of art for the Roman frontier known as Limes Transalutanus is a suitable example. The new project is an opportunity to prove – first of all to our Romanian colleagues – the effectiveness of the new technologies in the fieldwork, in terms of time, expenses, and results. If the technology is not new in the international practice, the technological sequence, developed for a linear target, is an innovative concept. The technological model may be resumed in its main components: integration of available archives into a GIS application, investigation by high resolution aerial photography, high detail geophysical and photographic (optical and hyperspectral) prospections by UAV (drone), ground geophysical studies, archaeological field surveys (linear and systematic; with surgical test diggings), geostatistical data integration (data fusion). This collection of methodological components allows a gradual tackling of the investigated historical topic and geographic area, from its general background to the highest level of detail, a process to be completed with a multivariate statistical integration of data sets, with the purpose of highlighting some essential interpretative scenarios.
As elements of novelty we can mention an experimental UAV (designed for low altitude airborne geophysics) or an experimental section of the GIS application, intended to collect all toponyms ever recorded in a test perimeter, trying to reconstruct – along all other data, as physiography and geophysical data – the former landscape of the area.

The project concerns the limes sector located between Argeş River and Danube (155 km). From a historical point of view, we are trying to figure out some major facts about the limes, like the ratio between the estimated number of soldiers, border length and the quality of the natural or built obstacles, the type of the artificial obstacles, the military roads network, civilian settlements, the involvement of the Chilia-Militari communities in securing the border, identification of the geostatistical model of Roman military strategic use of the terrain. All final data is meant to be helpful in the protection and valorization of the historical monuments.

The historic issue in focus is grounded on a previous investigation, reified with a book which has been published just these days (Uriaşul invizibil/The Invisible Giant – Limes Transalutanus), signed by the present proposal’s director. This study has exhausted all the inexpensive research resources, any subsequent contribution being possible only in the framework of a project with interdisciplinary applications.

The project will bring into attention an innovative technology and a novel practice of dealing with the archaeological heritage, with a certain market potential, mainly in lane-like projects (as motorways). The expected scientific results regarding limes Transalutanus will contribute as well to the resolution of some key problems in the history of Romania (like the presence of Dacian-Gaetic communities in the border area of the Empire).

Surprisingly, maybe, this is not a costly project, because it doesn’t require a complicated partnership, or large investments (most of the necessary equipment being already acquired). The partnership was established between the largest national archaeological operators, the National History Museum and the Archaeological Institute of Academy ”Vasile Pârvan”, and a private company specialized in interdisciplinary services for archaeology, Vector Studio, especially topography, archaeological geophysics and IT applications. This is not a chance partnership, but already a traditional one, as a guaranty of the accomplishment.

^ top